Privacybeleid

Dit is de Privacyverklaring van Sportschool de Workout (Workout Utrecht B.V.), Oudegracht 41. 3511 AC, Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89109708.

Privacyverklaring
Als je een sportkaart hebt bij Sportschool de Workout, lid wilt worden, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van ons reserveringssysteem of reageert op onze social media, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wij willen in deze privacyverklaring graag transparant zijn over de verwerking van je persoonsgegevens door Sportschool de Workout.

Vanzelfsprekend gaat Sportschool de Workout met de uiterste zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens, en leeft zij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–     Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
–     Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
–     Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
–     Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–     Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–     Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

In deze privacyverklaring staat samengevat welke gegevens we van jou verwerken, waarom we dat doen, en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke manier jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportschool de Workout.

Aangezien het van belang is dat onze privacyverklaring actueel blijft in een snel ontwikkelende omgeving, behouden we ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Op onze website vind je altijd de meest actuele privacyverklaring terug. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het gaat hierbij om alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Bij het aangaan van een sportkaart bij de Workout verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een sportkaart bij de Workout hebt, blijven we dit soort persoonsgegevens van je verwerken. Bij gebruik van de diensten van Sportschool de Workout worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: roepnaam, voornaam, achternaam, lidnummer, foto, pasnummer, abonnementsvorm, bezoekregistratie, jouw financiële status bij Sportschool de Workout (afgenomen diensten/producten en of deze zijn betaald), en gezondheidsgegevens ten behoeve van de trainers.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken dienen een specifiek doel. De belangrijkste doelen staan hieronder toegelicht:

Dienstverlening
Sportschool de Workout verwerkt jouw gegevens om jou onze fitness diensten te kunnen leveren. Wij hebben deze gegevens nodig voor het aanmaken van je eigen account en pas, waardoor je toegang krijgt tot de locaties van Sportschool de Workout. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van de lidmaatschapsgelden, en voor specifieke diensten ten behoeve van een specifieke dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheidsgegevens voor de fitness trainers, waarmee deze een gepersonaliseerd fitness schema voor je kunnen opstellen.

Informeren
Sportschool de Workout verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren over jouw sportkaart, maar ook telefonisch, of in een enkel geval per brief. Ook ontvang je informatie over specials, acties, producten en diensten van Sportschool de Workout, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een nieuwe groepsles of actie. Voor deze nieuwsbrieven kun je je te allen tijde afmelden.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Sportschool de Workout te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Vanzelfsprekend beslis jij zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
Sportschool de Workout verwerkt gegevens van leden voor het maken van managementrapportages. Op basis van die rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd, en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Dit wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen, zoals de soort sportkaart.

Contact
Als je contact met ons opneemt, of wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media of op een andere manier, dan kunnen jouw gegevens worden geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Sportschool de Workout later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Op deze manier kunnen we je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over sportkaarten, klachten en betalingen.

Beveiliging

Sportschool de Workout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sportschool de Workout maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Sportschool de Workout verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sportschool de Workout.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Sportschool de Workout verwerkt een aantal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening.

Als eerste verwerken wij gegevens over gezondheid, gewicht en trainingsdoelen. Sportschool de Workout gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, zoals het opstellen van een gepersonaliseerd trainingsschema. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen Sportschool de Workout verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben, zoals de fitness trainers. Wij vragen je altijd om apart toestemming te geven voor het verwerken van deze gegevens, en deze toestemming is op elk moment weer in te trekken. Deze persoonsgegevens worden na de bewaartermijn geanonimiseerd dan wel gewist.

Hiernaast verwerkt Sportschool de Workout ook een foto van elke klant, opdat wij de toegangscontrole bij binnenkomst kunnen uitvoeren. Deze foto wordt enkel opgeslagen in het administratiesysteem, en is enkel zichtbaar bij het inchecken met de pas, opdat wij ter plekke de toegangscontrole correct kunnen uitvoeren.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy, en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: het verzorgen van de internetomgeving, de (financiële) administratie, incasso, website, bankverkeer, fitnessapparatuur en webanalyse.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Sportschool de Workout kan op grond van wet- of regelgeving wel verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken ook gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies wij gebruik maken kun je lezen in de Cookieverklaring van de Workout zoals deze is opgenomen op onze website www.deworkout.nl.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wil je gebruik maken van jouw rechten, dan doe je dit als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail of per post sturen naar de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. Je kan hiervoor het e-mailadres onderaan deze privacyverklaring gebruiken.  

Contactgegevens

Sportschool de Workout
Oudegracht 41
3512 AC Utrecht

info@deworkout.nl